Jubileum Matky Vojtěchy

Jubilejní rok Matky Vojtěchy 2013 - 2014

V rámci celocírkevního Roku víry, který 11. října 2012 otevřel papež Benedikt XVI. v Římě, a jubilejního cyrilometodějského výročí v našich zemích (1150 roků od příchodu věrozvěstů), slavily i sestry boromejky Jubilejní rok Matky Vojtěchy Hasmandové, služebnice Boží.

1. ledna 2013 uplynulo 25 let od její smrti ve Znojmě – Hradišti a 25. 3. 2014 uplynulo 100 let od jejího narození v Huštěnovicích.

 

K tomuto jubilejnímu roku jsme uspořádaly

Putovní výstavu

"Matka Vojtěcha - služebnice Boží – Statečný svědek víry"

Postupně navštívila tato výstava 72 míst v celé České republice, v Římě, na Frascati a v Miláně. Po dokončení oprav na Velehradě v Římě bude umístěna i zde.

Jubilejní rok jsme zahájili děkovnou mší svatou v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 20. 1. 2013, hlavním celebrantem byl Otec biskup Vojtěch Cikrle, a vernisáží výstavy v kostele sv. Jakuba v Brně.

22. 1. 2013 za účasti celé české biskupské konference proběhla vernisáž výstavy v Praze v aule nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a děkovná bohoslužba za život Matky Vojtěchy v kostele sv. Karla Boromejského na Malé Straně.

2. 2. 2013 byla vernisáž pro třetí verzi výstavy v místě, kde mladá Tonečka vstoupila do kláštera - ve Frýdlantě nad Ostravicí, nyní v domě sociálních služeb.

Konferenci o Matce Vojtěše, která proběhla v Brně, v biskupském gymnáziu
14. 9. 2013

Připravily se a vydaly knihy o Matce Vojtěše. (Ke stažení)

 

Konference v Brně – 14. 9. 2013

 

14. září 2013 se uskutečnila na Biskupském gymnáziu v Brně celodenní konference. Jejím cílem bylo představit Matku Vojtěchu jako hybnou sílu pokoncilní obnovy, vedenou Duchem svatým. Termín konference byl v blízkosti výročí jejího zatčení – 10. 9. 1952. Konference tvořila střed jubilejního roku. Za přítomnosti Otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, generálního vikáře brněnského Mons. Jiřího Mikuláška, generální představené Matky Bohuslavy Kubačákové, ostatních sester, generální představené polských boromejek z Mikolowa, bylo přítomno asi sto posluchačů. Homilie pana biskupa, jeho úvodní slovo i všechny přednášky a následné programy v mediích jsou v části "Ke stažení".

Na gymnáziu byla také putovní výstava o Matce Vojtěše.

Pro studenty gymnázia měla později přednáškuprezentací sestra Alena Bártová.

 

100. výročí narození - rok 2014

 

Oslava 100 let od narození M. Vojtěchy - Druhý vrchol jubilejního roku Matky Vojtěchy

25. března 2014 v Huštěnovicích u Uherského Hradiště, v rodišti Matky Vojtěchy Hasmandové, vyvrcholil její jubilejní rok.

Cílem jubilejního roku bylo seznámit novou generaci nejen věřících lidí s životem, působením a významem Matky Vojtěchy Hasmandové pro současnou společnost. Zvláště jsme tím chtěly podtrhnout její snahu o obnovu po 2. vatikánském koncilu, s tím, jak jej uplatnila v životě našeho společenství. Rok víry nám připomínal 50. výročí od zahájení koncilu a my jsme se přitom mohly dívat na naši sestru, která byla uchvácena jeho duchem.

Oslava svátku Zvěstování Páně, byla spojena s připomínkou stoletého výročí narození služebnice Boží, Matky Vojtěchy. Pan starosta Huštěnovic, Aleš Richtr, místostarostka Petra Valentová a místní pan farář P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusz Sienkowski zorganizovali společný oběd pro příbuzné Matky Vojtěchy a sestry z našeho společenství. Bylo to velmi srdečné setkání. Některé sestry a příbuzní mohli přijet až na mši svatou, slavenou ve farním kostele sv. Anny v 17 hod. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner.

Při mši svaté Otec arcibiskup mistrně vyjádřil to, čím Matka Vojtěcha žila. Připomněl nám některé její myšlenky, které byly povzbuzením pro lidi žijící v rodinách i pro nás zasvěcené osoby.

“Chtějte být svatou! A budete! Ale svatost musí něco stát. Nakolik Vás „ta svatost“ bude něco stát, natolik ji dosáhnete. Už to sedění, bez vnitřního stýskání, klečení, které je Vám snad dlouhé, obtíže při stole… všude … vším, každým okamžikem…ať nepatříte sobě, ani nikomu a ničemu, jen Pánu. “ „Kdo opravdu miluje eucharistii, ten je vděčný za každou chvilku, kterou může prožít v její blízkosti.“ „Važte si blízkosti svatostánku! Všechno ostatní je méně!“

Mši svatou svým zpěvem doprovázel babický sbor. Přijeli kněží z okolí i ze vzdálených míst. Kolem oltáře bylo kolem 13 kněží, 2 jáhni, ministranti. Krásu liturgie zdobila i děvčátka v kroji. Bylo přítomno mnoho příbuzných Matky Vojtěchy, našich sester bylo asi 35 včetně generální představené Matky Bohuslavy Kubačákové a postulátorky kanonizačního procesu Matky Vojtěchy v Římě, sestry Remigie Češíkové.

Přijely i sestry dominikánky, cyrilky, učednice Božského Mistra, jedna z nich je vicepostulátorkou procesu nad zázrakem, SM. Agnieszka Rozskowská. Dále přišly sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie. Tyto sestry přišly z komunit, které působí na Uherskohradišťsku. Věřící byli nejen z Huštěnovic, ale i z okolních farností. Sestra Remigie při poděkování připomněla slova, která o Matce Vojtěše napsaly sestry na její parte:

„Její život byl pro naše společenství Božím darem. Byla pro nás vzorem, světlem a učitelkou charismatu, a tak nám ukazovala cestu za Kristem. Zanechala nám vzácný příklad života a smrti pro Boha.“ Matka Vojtěcha v našem společenství zanechala hlubokou duchovní stopu.

Chceme moc poděkovat všem, kdo se na této krásné oslavě podíleli jak svojí účastí, tak modlitbou. Ti, kteří byli přítomni na mši svaté, dostali na památku na tuto událost upomínku, kterou přikládáme 01 a 02 .

 

Výstava v Římě

V době svatořečení dvou papežů (27. 4. 2014) byla v římské koleji Nepomucenum opět otevřena putovní výstava Matky Vojtěchy a navštívili ji i ministři Daniel Hermann a Helena Válková – doprovázeni velvyslancem u Svatého stolce JUDr. Pavlem Vošalíkem.

Výstava byla v italské verzi nejdříve v Nepomucenum, zde i opakovaně při různých příležitostech. Při zahajovací vernisáži byl přítomen velvyslanec u Itálie Dr. Petr Buriánek se svojí rodinou a další hosté. (foto)

Na popud velvyslance u Svatého stolce byla výstava umístěna v Bazilice Santa Croce in Gerusalemme v Římě, titulární bazilice pana kardinála Miloslava Vlka. Pan kardinál zde s českými kněžími sloužil mši svatou za blahořečení Matky Vojtěchy a pak jsme se všichni přesunuli na vernisáž do refektáře bývalého cisterciáckého kláštera. Vedle projevu pana velvyslance Pavla Vošalíka a postulátorky procesu SM. Remigie Češíkové, zpívali a hráli při vernisáži nepomučenští bohoslovci se s. Dolorosou. Po vernisáži Česká televize udělala záznam z této události a vysílala jej ve večerních zprávách. (zde)

Po vernisáži jsme výstavu přestěhovali do atria baziliky, kde byla vystavena celý měsíc. Odtud se přestěhovala do nově postaveného kostela sv. Kateřiny Sienské v nedaleké čtvrti. Na tuto událost napsal svoji vzpomínku jeden mladý muž: Andrea Rahinò. (dopis)

Výstava dále putovala do domova pro seniory na Frascati, kde působí naše francouzské sestry. (foto)

Po návratu byla umístěna na tři týdny v Bazilice San Bartolomeo al Isola. V prostorách původního kostela zasvěceného sv. Vojtěchovi. (foto).

Výstava  a konference v Miláně

V době, kdy se blížilo ukončení římské fáze kanonizačního řízení, vyjednal pan kardinál Miloslav Vlk s arcibiskupem milánským, kardinálem Angelem Scolou, a ve spolupráci s velvyslanectvím u Svatého stolce, aby výstava české boromejky mohla doputovat do města, které je městem sv. Karla Boromejského. (pozvánka a program)

Výstava byla spojena s konferencí a konala se 26. 11. 2014 v 15 hod. na Universitě Sacro Cuore v Miláně. Po konferenci s mezinárodní účastí byla vernisáž, při které zazpívali bohoslovci z Nepomucena se sestrou Dolorosou. (přednášky konference).

Život služebnice Boží, Matky Vojtěchy Hasmandové, o které pojednává větší část této výstavy, svým významem zapadá do celkového dění v komunistickém Československu a proto část výstavy tvoří panely z výstavy Diktatura versus naděje. Jimi chtěly: sestra Remigie s kurátorkou výstavy Dr. Vladimírou Vaníčkovou, nastínit jak totalitní režim negativně ovlivňoval život celé společnosti, všech jejich složek, nejen církve, nejen jednotlivců. 

Podrobněji o tom sdělovaly přednášky, které byly na toto téma přednesené na univerzitě při konferenci. (zde)

 

Nyní je výstava připravena, aby po rekonstrukci římského Velehradu, mohla v české verzi, v krásném prostoru promlouvat k četným poutníkům z České republiky.

Medailon s postulátorkou

procesu Matky Vojtěchy Hasmandové, natočila umělecká dvojice Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristína Studničková, zde je k zhlédnutí.